2008, നവംബർ 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

ദൈവത്തിനെ വിഢ്ഢിയാക്കുന്നവര്‍

രോഗമുള്ളവന്‍ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും
മരണത്തെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നു.
രോഗം മാറിയവന്‍ ദൈവത്തേയും
മരണത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു..!

പണമില്ലാത്തവന്‍ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും
നിധിയെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നും
നിധികിട്ടിയവന്‍ ദൈവത്തേയും
ഭാഗ്യത്തേയും തള്ളിപ്പറയുന്നു..!

പട്ടിണിയുള്ളവന്‍ വിശപ്പിനെപ്പറ്റി
ദൈവത്തിനോട് പരാതിപ്പെടുന്നു.
വിശപ്പു മാറിയവന്‍ പണത്തിനുവേണ്ടി
ദൈവത്തിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
ദൈവം കനിഞ്ഞവന്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍
പണസമ്പാദനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു...!

ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാലിനിയെന്തിനീശന്‍
ആസ്തിയുണ്ടെങ്കിലേവരും നാസ്തികര്‍...!

കോപ്പി റൈറ്റ്