2014, ജനുവരി 5, ഞായറാഴ്‌ച

കമ്യൂണീസ്റ്റുകള്‍ രണ്ടുതരം..!!

കമ്യൂണീസ്റ്റുകള്‍ രണ്ടുതരം..!!
കറകളഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും
കറതീര്‍ന്ന
കമ്യൂണീസ്റ്റുകളും..!
ഇനിയുള്ള
ആശയസമരങ്ങളവര്‍
തമ്മിലാണ്..!

_________________________________________
#കറ നല്ലതാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസിലായില്ലെ..!!

കോപ്പി റൈറ്റ്